ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: VASP BV TE HEINO

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: VASP B.V. : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: de wederpartij van VASP B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als particulier; Overeenkomst: de overeenkomst tussen VASP B.V. en koper.

Artikel 2 Algemeen 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle handelingen tussen VASP B.V. en de koper waarop VASP B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder handelingen worden o.a. verstaan: iedere aanbieding, prijsopgave, transactie, levering en iedere overeenkomst tussen VASP B.V. en de koper. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van de genoemde algemene voorwaarden van VASP B.V. Wanneer de koper goederen bestelt en/of afneemt bij VASP B.V. gaat de koper automatisch akkoord met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VASP B.V. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VASP B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van VASP B.V. en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van VASP B.V. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VASP B.V. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door VASP B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. 3. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 4. Overeenkomsten waarbij VASP B.V. partij is, gelden eerst als gesloten nadat VASP B.V. schriftelijk of langs elektronische weg een order/bestelling van Koper heeft aanvaard, dan wel de feitelijke levering van de verkochte goederen door VASP B.V. aan Koper heeft plaatsgevonden. 5. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum. 6. Levertijden in offertes van VASP B.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen op schrift. 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VASP B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VASP B.V. anders aangeeft. 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 9. Eventueel later gemaakte aanvullingen, wijzigingen of toezeggingen van VASP B.V., haar vertegenwoordigers, of tussenpersonen zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door VASP B.V. 10. VASP B.V. kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 1. VASP B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VASP B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VASP B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VASP B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VASP B.V. zijn verstrekt, heeft VASP B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 4. VASP B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VASP B.V. is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VASP B.V. kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door VASP B.V. of door VASP B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 7. Koper vrijwaart VASP B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering 1. Levering geschiedt af magazijn van VASP B.V. tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat VASP B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VASP B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien Koper niet binnen twee maanden afneemt, blijft Koper de verkoopprijs verschuldigd en is VASP B.V. gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is VASP B.V. gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die VASP B.V. bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van Koper. 4. Indien de zaken worden bezorgd is VASP B.V. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan apart op de factuur worden vermeld. Bij levering naar een particulier adres in opdracht van de koper worden de extra kosten voor de extra handelingen hiervoor tevens aan de koper worden doorberekend. 5. Indien VASP B.V. gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan VASP B.V. ter beschikking heeft gesteld. 6. Indien VASP B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper VASP B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. 7. VASP B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. VASP B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VASP B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen en dit schriftelijk is vastgelegd. 2. Productveranderingen, modelwijzigingen en het niet of niet meer kunnen leveren van een bepaald artikel geeft de koper geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de koper tegenover VASP B.V.

Artikel 7 Onderzoek, reclames 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 48 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn. 2. Eventuele tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan VASP B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking na levering te worden gemeld. 3. Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 4. Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de Koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd. 5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van VASP B.V. op de wijze zoals door VASP B.V. aangegeven. 6. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: – afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; – de in aanbieding, advertenties of prijslijsten vermelde zet- of drukfouten en
schrijffouten. 7. Een klacht wordt doorgeleid aan de fabrikant, aangezien de fabrikant instaat voor de deugdelijkheid van de verkochte zaak. De fabrikant zal de klacht onderzoeken en bepalen of de klacht gegrond is. 8. Indien een klacht gegrond is, zal VASP B.V. het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. VASP B.V. is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in artikel “Aansprakelijkheid” van deze voorwaarden.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten 1. VASP B.V. behoudt zich het recht voor om ten allen tijden de prijzen te wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien VASP B.V. met de koper een vaste verkoopprijs voor een bepaalde tijd is overeengekomen, is VASP B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd. Wijzigingen in prijzen en omschrijvingen of productsamenstellingen alsmede foutieve prijsopgaven of productomschrijvingen zijn ten alle tijden voorbehouden.
2. VASP B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien VASP B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld haar inkoopprijzen bij haar fabrikanten of leveranciers, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal. 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. 4. De door VASP B.V. gehanteerde netto prijzen zijn exclusief BTW, exclusief wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VASP B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VASP B.V. zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal VASP B.V. de koper hierover tevoren inlichten. 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal VASP B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal VASP B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling 1. VASP B.V. zal haar vordering op Koper overdragen aan een derde of aan een derde verpand. De derde neemt het crediteurbeheer over. Koper kan bevrijdend betalen aan de derde. 2.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door VASP B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Het in mindering brengen van enige vorm van betalingskorting of het in mindering brengen van de gemaakte verzend-, administratie- of transportkosten of de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van VASP B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. 4. VASP B.V. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VASP B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VASP B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 5. VASP B.V. bied de mogelijkheid voor een korting van 2% van het factuur bedrag indien de betaling geschied alvorens deze in levering zal worden gezet. Beide partijen zullen vooraf overeenstemmende afspraken hiervoor maken. Hierop is na levering geen aanspraak meer te maken.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door VASP B.V. geleverde zaken, verwerkt en onverwerkt, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van VASP B.V. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht VASP B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door VASP B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6. Voor het geval dat VASP B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VASP B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VASP B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie 1. VASP B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan VASP B.V. 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden na levering. 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal VASP B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van VASP B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan VASP B.V. te retourneren en de eigendom aan VASP B.V. te verschaffen. 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of slijtage of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VASP B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. VASP B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of defecten veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de koper of door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen door de koper. 6. Indien de door VASP B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 Incassokosten 1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering van VASP B.V., met een minimum van € 350,00. 2. Indien VASP B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding 1. VASP B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst VASP B.V. ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt. – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 2. Voorts is VASP B.V bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VASP B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien VASP B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt VASP B.V. haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. VASP B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 1. Indien VASP B.V. aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid 1. Indien VASP B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VASP B.V. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 2. VASP B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 3. VASP B.V. is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst. 4. VASP B.V. is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde. 5. Koper vrijwaart VASP B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Koper toerekenbaar is. 6. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is VASP B.V. nimmer aansprakelijk. 7. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is VASP B.V. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij VASP B.V. bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij VASP B.V. steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt. 8. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper VASP B.V. niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade. 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VASP B.V. of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VASP B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VASP B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VASP B.V. worden daaronder begrepen. 3. VASP B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VASP B.V. haar verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel VASP B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VASP B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Vrijwaringen 1. De koper vrijwaart VASP B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien koper aan VASP B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert koper dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VASP B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die VASP B.V. toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het is het koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de VASP B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van VASP B.V., ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 4. Alle door VASP B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals prijslijsten, aanbiedingen, offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VASP B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 5. VASP B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VASP B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VASP B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VASP B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Niet-overname personeel De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met VASP B.V., medewerkers van VASP B.V. of van ondernemingen waarop VASP B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen VASP B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website van VASP B.V. op pagina: https://vasp-bv.nl/algemene-voorwaarden/ Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.